ผลงานของเรา

Our Projects

ดนตรีไทย - พื้นเมือง

กิจกรรมไหว้ครูดนตรีูประจำปี

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)

ฝึกให้นักเรียนรู้จักซ่อมบำรุงรักษาเครื่องดนตรี

ฝึกซ้อมเพื่อออกงานให้บริการชุมชน

ออกให้บริิการชุมชน

ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ

ร่วมแสดงในงานต่างๆ

แสดงในวันสำคัญ

ออกให้บริการในระดับอำเภอ

 

ดนตรีสากล - ดุริยางค์

วงดนตรีสากลของโรงเรียน

ออกให้บริการและแสดงในงานต่างๆ

ดุริยางค์ของโรงเรียนออกให้บริการชุมชน

ดุริยางค์ร่วมบรรเลงในวันสำคัญต่างๆ

ร่วมบรรเลงถวายพระพร

ล่า ลา ล้า.....ล้า ลา........